Dispoziţii generale

 

 Serviciul de Ambulanţă Judetean Mureş, a fost reorganizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 174/1995, privind reorganizarea unor unităţi sanitare, respectiv reorganizarea staţiei de ambulanţă judeţenă Mureş şi îsi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătăţii, cu modificările şi completărle ulterioare precum şi a legislaţiei secundare.

 Activitatea în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Mureş se desfăşoară respectând şi prevederile Legii 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din instituţiile publice, precum şi OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare. În instituţie este implementat Sistemul de management al calităţi conform cu SR EN ISO 9001:2008 şi sunt implementate Proceduri Operaţionale de Control Intern/Managerial obligatorii de cunoscut, respectat şi aplicat de către personalul angajat.

 Serviciul de Ambulanţă Judetean Mureş are sediul în municipiul Tg. Mureş (staţia central), str. Secuilor Martiri, nr. 16, judetul Mureş şi dispune de un număr de 4 substaţii şi 4 puncte de lucru, după cum urmează:

– Substaţia Luduş – oraş Luduş

– Substaţia Reghin – mun. Reghin

– Substaţia Sighişora – mun. Sighişora,

– Substaţia Târnăveni – mun. Târnăveni,

– Punct de lucru Miercurea Nirajului – oraş Miercurea Nirajului,

– Punct de lucru Sângeorgiu de Pădure – oraş Sângeorgiu de Pădure,

– Punct de lucru Sărmaşu – oraş Sărmaşu,

– Punct de lucru Sovata – oraş Sovata,

 

Despre activitate

 

 Serviciul de Ambulanţă  Judetean Mureş are ca scop principal acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi transportul medical asistat, utilizând, după caz, personal medical superior şi/sau mediu calificat la diferite niveluri, precum şi conducători auto formaţi ca ambulanţieri, ale pacienţilor din municipiul Tg. Mureş şi din judeţul Mureş.

 Asistenţa medicală de urgenţă se acordă fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medical. Acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă nu poate avea un scop comercial. Activitatea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş se asigura in program permanent.

 Atribuţiile principale ale Serviciului de Ambulanţă  Judetean Mureş sunt următoarele:

1. acordarea asistenţei medicale de urgenţă la diferite nivele de către medici şi asistenţi medical cu diferite grade de pregătire (conform procedurilor ISO- cod PB 1);

2. acordarea asistenţei medicale publice de urgenţă la nivel prespitalicesc, asigurată prin echipaje medicale de urgenţă şi prin echipaje de consultaţii de urgenţă la domiciliu;

3. efectuează transport sanitar asistat şi neasistat al pacienţilor care nu se află în stare critică şi care nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transportului;

4. efectuează transport medical asistat al pacienţilor care necesită monitorizare precum şi îngrijiri medicale pe durata transportului;

5. colaborează cu instituţii sanitare din judeţ şi din ţară, autorităţi publice locale şi intră în relaţii economice şi juridice rezultate din îndeplinirea atribuţiilor sale;

6. colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia sau unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, pe baza unor protocoale;

7. acordă asistenţă medicală preventivă pentru marile aglomerări umane, cum ar fi: activităţile sportive, culturale, social-politice etc., pe bază de solicitare din partea organizatorilor sau pe baza unor contracte încheiate cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş (conform procedurilor ISO- cod PB 2);

8. împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, participă la întocmirea planului de acţiune în situaţii de urgenţă, pe baza listelor cu mijloacele din dotare şi cu personal transmise de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniu;

9. efectuează controlul calităţii în acordarea asistenţei medicale de urgenţă, prin:

a) monitorizarea activităţii echipajelor de intervenţie din punct de vedere operativ;

b) analiza retroactivă a cazurilor din punct de vedere medical;

c) monitorizarea intervenţiilor prin intermediul unor persoane cu experienţă desemnate pentru această activitate;

d) analiza lunară a mortalităţii şi morbidităţii;

e) verificarea inopinată, periodică, sub toate aspectele (medicale şi tehnice) a mijloacelor de intervenţie;

f) efectuarea de sondaje de opinie anonime în rândul pacienţilor şi al familiilor acestora, precum şi:

g) „evaluarea satisfacţiei clienţilor” în concordanţă cu procedurile ISO – cod PL-13;

h) evaluarea periodică a activităţii personalului în timpul turei/gărzii şi a respectării prevederilor legale precum şi a protocoalelor de lucru din domeniul sanitar.

9. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş aprobă anual Planul de pregătire profesională continuă a personalului de pe echipajele de intervenţie din teren, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ţinând legătura cu organizaţiile profesionale de profil, respectiv Colegiul Medicilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti şi a Moaşelor din România.

10. în cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi cu efect limitat, desfăşoară activităţi de intervenţie specifice în conformitate cu Planul Roşu de intervenţie judeţean, declanşat la solicitarea Inspectorului-şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” Mureş sau, după caz, a Prefectului Judeţului Mureş;

11. efectuează transportul produselor biologice, al organelor pentru transplant, precum şi al personalului medical la locul solicitării, în program continuu, necesar acordării asistenţei medicale de urgenţă pe întreg teritoriul judeţului Mureş şi, după caz, în afara acestuia;

12. Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş acceptă şi colaborează, pe bază de voluntariat cu răspundere limitată, cu voluntari instruiţi în acordarea primului ajutor calificat;